บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด ( Infinite Consultant Co.,Ltd. ) บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( Infinite Management Co.,Ltd. )

 
 

EN

ไทย

 
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท ขอบเขตของงาน ผลงานบริษัท ติดต่อเรา E-mail IC
Longin IC :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารสถานีสูบน้ำ
โครงการปรับปรุงถนนภายในนวนคร  จ.ปทุมธานี
โดย กองทัพบก
โครงการถนนและระบบสาธารณูปโภครูปตัวที
โครงการ ส่วนต่อขยายนวนคร จ.ปทุมธานี
โครงการ  ตรวจสอบและซ่อมบำรุง UPS
โครงการ  Q-Land Factory Center
อาคาร C,F,Z Terminal, Concourse
โครงการ  win win container yard (sriracha)
ของ บริษัท วินวิน คอนเทนเนอร์ เดโป จำกัด