บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด ( Infinite Consultant Co.,Ltd. ) บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( Infinite Management Co.,Ltd. )

 
 

EN

ไทย

 
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท ขอบเขตของงาน ผลงานบริษัท ติดต่อเรา E-mail IC
Longin IC :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. ขอบเขตของงานด้านบริการ
1.1
ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
1.2
ให้บริการเสนอแนะแนวทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง
1.3
ให้บริการงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
1.4
ให้บริการงานด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง
1.5
ให้บริการงานด้านการตรวจสอบอาคาร
 
2. ขั้นตอนการบริหารงานด้านวิศวกรรม
2.1
ขั้นตอนการ Comment และ Review แบบก่อสร้าง
 
-
กำหนดแนวทางการจัดการ การออกแบบ
 
-
ตรวจสอบแบบเบื้องต้นให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ
 
-
ช่วยในการตรวจสอบความเหมาะสมและความครบถ้วนของแบบ
 
-
ให้ความเห็นกับเจ้าของงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแบบก่อสร้างบนพื้นฐานทางวิศวกรรม
 
-
ร่วมประชุมกับผู้ออกแบบ เพื่อปรับปรุงแบบให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการ
     
2.2
ขั้นตอนการประกวดราคา
 
-
วางแนวทางการจัดรูปแบบสัญญาวิธีการจัดจ้าง และการแบ่งสัญญาให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ
 
-
ช่วยจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งจัดทำเอกสารเพิ่มเติม (Addendum)
 
สำหรับงานประกวดราคาก่อสร้าง
 
-
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง ที่ใช้ในการประกวดราคา และการก่อสร้าง
 
-
จัดทำข้อกำหนดในการเสนอราคา
 
-
คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมที่จะเข้าประกวดราคา
 
-
ร่วมอธิบายความต้องการของเจ้าของโครงการและตอบข้อสักถามต่อผู้เข้าประกวดราคา
 
-
ช่วยเหลือตรวจสอบเอกสาร ข้อเสนอทางเทคนิค และประเมินผลการประกวดราคา (Bid Evaluation)
 
-
ยกร่างสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
 
 
2.3
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 
-
จัดระบบในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
-
ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแบบรูปรายละเอียด
 
และข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้าง
 
-
ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อสร้าง
 
-
ควบคุมและตรวจสอบแนวเขตการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
 
-
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะนำมาใช้ในการก่อสร้างโดยจะต้องให้เป็นไป
 
ตามสัญญาก่อสร้าง
 
-
ควบคุมตรวจสอบและอนุมัติผลการทดสอบวัสดุ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาก่อสร้าง
 
-
ตรวจสอบ รับรองปริมาณงานตามงวดงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างขอเบิกจ่าย และรายงานเสนอผู้ว่าจ้างหรือ
 
คณะกรรมการ ตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการต่อไป
 
-
จัดทำบันทึกของการทำงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 
-
ประเมินและรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประจำเดือน
 
-
ให้คำแนะนำต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างร้องขอ ในการที่จะขยายระยะเวลาก่อสร้าง
    รวมทั้งการเบิกเงินสำหรับงานที่จัดทำเพิ่มเติม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง