บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด ( Infinite Consultant Co.,Ltd. ) บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( Infinite Management Co.,Ltd. )

 
 

EN

ไทย

 
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท ขอบเขตของงาน ผลงานบริษัท ติดต่อเรา E-mail IC
Longin IC :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction Supervision Company ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการงานด้านวิศวกรรม สำหรับการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นที่นโยบายหลักขององค์กรในการให้คำปรึกษา และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ นโยบายหลักของเจ้าของ โครงการทั้งในด้านของงบประมาณการก่อสร้างและแผนการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน Construction Supervision Company ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทห้างร้านและเจ้าของโครงการ เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมดำเนินงานกับโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการหมู่บ้านจัดสรร กลุ่มอาคารโรงงานและอาคารอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารพาณิชย ์บ้านพักอาศัยและงานสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ โดยแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งดังนั้นในปี พ.ศ. 2548 Construction Supervision Company จึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม Infinite Consultants & Engineering Tech Co., Ltd. และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Infinite Consultants Co., Ltd. เพื่อความกระชับและง่ายต่อการจำ

ทั้งนี้องค์กรยังมีแนวคิดที่จะขยายบทบาทการให้บริการ เพื่อก้าวไปสู่การให้บริการแบบครอบคลุมในอนาคต นอกเหนือจากการให้บริการงานด้านการควบคุณภาพการก่อสร้าง เช่น บริการด้านออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบแบบก่อสร้าง เสนอแนะแนวทางและให้คำปรึกษาในด้านการบริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น

Infinite Consultants Co., Ltd. จะยังคงพัฒนาต่อไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย และเพิ่มมากขึ้นโดยยังคงไว้ซึ่งนโยบายหลักขององค์กรพร้อมเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับองค์กรเพื่อนำเสนองานบริการที่มีคุณภาพต่อท่านสืบไป