ENEN
TH
:: GALLERY BUILDING ::

โครงการ : เสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคารให้ได้

ระนาบ อาคาร คสล. 6 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท วี สเปช จำกัด
สถานที่ : ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 5)
มูลค่าโครงการ : 40 ล้านบาท
ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานเสริมและปรับระดับฐานราก ของอาคารสำนักงาน คสล. 6 ชั้น พร้อมงานระบบสุขาภิบาล, ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม วิธีการ ที่ได้รับการอนุมัติและควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไป ตามสัญญา และ ข้อกำหนดในการเสนอราคา