ENEN
TH
:: GALLERY BUILDING ::
โครงการ : Boost Fitness Gym
เจ้าของโครงการ : BBC Leasing Co.,Ltd.
สถานที่ : ถ.รามคำแหง
มูลค่าโครงการ : 37 ล้านบาท
ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างอาคาร Fitness และ อาคารสำนักงาน ประกอบไปด้วย งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร,งานระบบสุขาภิบาล-ดับเพลิง,งานระบบ ปรับอากาศ-ระบายอากาศ และ งานตกแต่งภายใน ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม วิธีการที่ได้รับการอนุมัติและควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา