ENEN
TH
:: GALLERY BUILDING ::
โครงการ : We Space Building
เจ้าของโครงการ : บริษัท วี สเปช จำกัด
สถานที่ : ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 5)
มูลค่าโครงการ : 41 ล้านบาท
ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ
รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พร้อม โครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น งานรับบสุขาภิบาล, Strom Drain, ถังเก็บน้ำใต้ดินของระบบต่างๆ และ งานระบบ M&E ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม วิธีการที่ได้รับการอนุมัติและควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไป ตามสัญญา และ ข้อกำหนดในการเสนอราคา